Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adressen zijn: https://www.ventilatieservicenoordnederland.nl en https://www.vsnn.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom verzamelen we die

Uw persoonlijke gegevens zijn, zoals al geschreven, persoonlijk. Toch hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig om ons werk goed uit te voeren. Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving hebben wij een nieuwe privacystatement op laten maken door een jurist, welke u hier aantreft.


Privacy Statement, TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:           T.H. Huizenga

Onderneming:         TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland

Bezoekadres:            Uiterburen 60, 9636 EG Zuidbroek, Nederland

E-mail:                       info@vsnn.nl

Telefoonnummer:   +31 (0)598453633

KvK-nummer:          61764973

 

TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland is verantwoordelijke in de zin van de AVG. TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland, waaronder https://vsnn.nl en https://www.ventilatieservicenoordnederland.nl.

TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland om de overeenkomst uit te voeren.

TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Door TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 - voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@vsnn.nl.


Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@vsnn.nl.

Het staat TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland.